Ondernemingsgegevens

WNB BV
Ruiseledesteenweg 46, 8750 Wingene
BE0451.200.646
Mailadres: info@wnbnatuursteen.be

Toepasbaarheid

De algemene voorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met WNB BV, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking in de schriftelijke verkoopovereenkomst. De overige bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing. WNB BV behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. De voorwaarden zijn van toepassing op het ogenblik dat zij minstens eenmaal ter kennis gemaakt zijn aan de klant.

Offertes/verkoopovereenkomsten

De offertes van WNB BV zijn vrijblijvend en drie maanden geldig tenzij anders overeengekomen. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de klant en zijn steeds voor wijzigingen vatbaar, ramingen en schattingen zijn nooit bindend. Overhandigde stalen van de te gebruiken materialen zijn slechts ter aanduiding en kunnen mogelijke kleurafwijkingen vertonen. Tussen WNB BV en de klant komt pas een verkoopovereenkomst tot stand na ondertekening van de offerte of schriftelijke toestemming. Alle offertes zijn exclusief BTW en berekend bij afhaling in magazijn tenzij anders overeengekomen.

Bestellingen

Bestellingen kunnen enkel worden geplaatst via mail (info@wnbnatuursteen.be). Bestellingen via andere (sociale) media zullen enkel als geplaatst kunnen beschouwd worden indien de bestelling uitdrukkelijk door WNB BV werd bevestigd. WNB BV heeft het recht om voorschotfacturen uit te schrijven aan de klant tot een maximum van 85% van de overeengekomen kostprijs. Indien de klant een geplaatste bestelling annuleert of een gesloten overeenkomst verbreekt, zal een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn, met een minimum van 150 euro en dit onverminderd het recht van WNB BV om een volledige vergoeding voor de opgelopen schade te vorderen overeenkomstig artikel 1794 Burgerlijk Wetboek.

Levering/ophalen

Bij het leveren van de bestelling door WNB BV wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de prijsofferte en zal dit een meerprijs met zich meebrengen afhankelijk van afstand, gewicht, volume, …. De levering van de goederen zal in de mate gebeuren binnen de vooropgestelde levertermijn, deze is echter niet bindend maar een richtlijn. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. WNB BV neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Een vertraging van de leveringen roept geen recht op tot schadevergoeding, intresten, weigeren van de goederen of verbreking van de overeenkomst.

Uitvoering

Indien contractueel voorzien is dat WNB BV de goederen plaatst of werken dient uit te voeren, dient de klant in te staan voor de nodige vergunningen en toegankelijkheid van de werf voor de volledige duur van de werken. Indien er tijdens het uitvoeren van de werken onvoorziene omstandigheden zijn die extra kosten, materialen, werkuren met zich meebrengen, zal dit doorgerekend worden naar de klant.

Factuur-/betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn, tenzij anders bedongen wordt, integraal en contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel op de vervaldag of bij gebrek van vermelding van een vervaldag binnen de dertig kalenderdagen na factuurdatum. De facturen worden geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van factuur. De factuur wordt verwacht ontvangen te zijn na drie werkdagen na de uitgifte datum. Bij gebrek aan tijdige of volledige betaling, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 15% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van de algehele betaling dit met een minimum van 150 euro. In geval van staking van de betaling om welke reden dan ook behoudt WNB BV zich het recht voor om niet tot levering van de goederen over te gaan, verdere leveringen stop te zetten of om de verkoopovereenkomst te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een korting contant van 2% is enkel toegestaan indien het totale factuurbedrag binnen de zeven kalenderdagen na uitgiftedatum op de rekening van WNB BV (BE22 1431 0460 9147) staat.

Overmacht

WNB BV is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van haar verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten haar normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, tekorten bij leveranciers, grondstoffen, werkkrachten, transport, stakingen, epidemiologische problemen, ….

Klantengegevens

Wanneer goederen worden aangekocht gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kan/zal gebruikt worden voor administratieve doeleinden zoals aanmaken en bijhouden klantenbestand, bestellingen, facturen, nagaan solvabiliteit, …. De door klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en facturatie. WNB BV verbindt zich ertoe om de persoonlijke informatie enkel te gebruiken voor eigen doeleinden en nooit door te geven aan derden.

Klachten/gebreken

De waarborg van WNB BV beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Worden niet beschouwd als gebrek in conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, lichte verschillen in de afmetingen (< 0.5%) van het goed of eventuele naden, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn door het gebruikte materiaal. WNB BV treft geen aansprakelijkheid inzake materialen die niet afkomstig zijn uit haar stock, of zonder haar advies ter zake werden gekozen, noch door schade aangericht door derden. Klachten of gebreken, die ontvankelijk zijn, dienen binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de goederen via aangetekend schrijven gemeld te worden.

Rechtbank

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij betwistingen of in geval van geschillen is de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge bevoegd.

Webshop

  • Goederen dienen afgehaald te worden in de Rokerstraat 2B te Wingene en worden niet geleverd.
  • Bij afhaling is de klant zelf verantwoordelijk voor het controleren van zijn bestelling op gebreken. Eens de goederen het atelier verlaten worden breuken (zichtbaar en niet zichtbaar) niet langer aanvaard en ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de klant.
  • De productie van de goederen zal in de mate gebeuren binnen de levertermijn (14 dagen), deze is echter niet bindend maar een richtlijn.
  • Annuleringen worden enkel kosteloos aanvaard binnen de 48 uur nadat de bestelling werd geplaatst. Bij annuleringen voor de 48 uur zal het volledige bedrag worden teruggestort. Bij annuleringen na 48 uur zal er slechts 80% van het totale bedrag worden terugbetaald.
  • Goederen worden niet teruggenomen wegens alle producten op maat worden geproduceerd.